A+ A-

Statut PLOT

Tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia
Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
 

§ 1

Tworzy się stowarzyszenie o nazwie "Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna" zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

1.Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą jest miasto Poznań. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju.
2. W celu realizacji swoich zadań statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
3. Nazwa i symbole Stowarzyszenia korzystają z ochrony prawnej.

 

§ 3

1. Stowarzyszenie jako stowarzyszenie zarejestrowane posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591), ustawą z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1592.), ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20, poz. 104 z późn. zm.), ustawą z dnia 25 czerwca 1999 roku o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. nr 62 poz. 689) wraz ze zmianami (Dz. U. z 2001 nr 22, poz. 249) oraz niniejszym statutem.

 

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takich samych lub podobnych celach statutowych.

§ 5

Stowarzyszenie może używać pieczęci i posiadać odznakę organizacyjną według wzoru ustanowionego przez Walne Zebranie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 

Rozdział 2
Cele i sposoby działania


§ 6

Celem działania Stowarzyszenia jest:
1. wspieranie rozwoju rynku turystycznego w Poznaniu i aglomeracji poznańskiej,
2. promocja Poznania i innych miast i gmin aglomeracji jako miejsc atrakcyjnych turystycznie,
3. integracja gmin, powiatów i podmiotów gospodarczych działających na terenie aglomeracji poznańskiej w zakresie turystyki,
4. promocja atrakcji, obiektów i produktów turystycznych zlokalizowanych na terenie działania stowarzyszenia,
5. inicjowanie tworzenia i rozwoju markowych produktów turystycznych,
6. wspieranie i rozwój działalności informacji turystycznej o Poznaniu i aglomeracji poznańskiej,
7. inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,
8. koordynowanie działań w zakresie planowania i realizacji imprez turystycznych,
9. doskonalenie kadr, prowadzenie badań marketingowych w zakresie turystyki oraz ich analiza.
10. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy aglomeracji poznańskiej,
11. działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych aglomeracji poznańskiej.

§ 7

1.    Cele statutowe PLOT realizuje poprzez działalność marketingową i gospodarczą, na rzecz aglomeracji poznańskiej, dla promocji której został powołany, a w szczególności poprzez:
1)    organizację lub udział w targach, imprezach promocyjnych, „study-tours” dla dziennikarzy i „touroperatorów”, spotkania oraz szkolenia specjalistyczne krajowe i zagraniczne;
2)    udział w opracowywaniu planów rozwoju turystyki i modernizacji infrastruktury turystycznej;
3)    udział w realizacji inwestycji infrastrukturalnych;
4)    zawieranie porozumień dotyczących współpracy przy realizacji celów statutowych;
5)    wydawanie katalogów, informatorów i innych publikacji poligraficznych oraz przygotowywanie prezentacji multimedialnych, filmów i portali internetowych informacyjno-promocyjnych;
6)    tworzenie i aktualizacja banku danych o powiatach, gminach i podmiotach gospodarczych, produktach i obiektach turystycznych;
7)    badania i analizy marketingowe dla potrzeb gospodarki turystycznej;
8)    organizowanie szkoleń osób zatrudnionych w turystyce i dążenie do podnoszenia poziomu obsługi turystów;
9)    działalność na rzecz integracji środowiska związanego z turystyką;
10)    opracowywanie reklam promujących aglomerację poznańską i zlecanie ich publikacji
11)    wykonywanie innych zadań powierzonych przez organy i jednostki, o których mowa w ust. 2., na zasadach określonych w umowach i porozumieniach zawieranych pomiędzy tymi organami i jednostkami a PLOT.
2.    PLOT, wykonując swoje zadania, współpracuje w szczególności z:
1)    jednostkami samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, będącymi członkami Stowarzyszenia i z innymi (nie członkami na podstawie odrębnych porozumień);
2)    organami regionalnej administracji rządowej;
3)    organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców z branży turystycznej, w tym samorządu gospodarczego i zawodowego, oraz stowarzyszeniami działającymi w tym sektorze;
4)    Polską Organizacja Turystyczną, Wielkopolską Regionalną Organizacją Turystyczną i innymi lokalnymi organizacjami turystycznymi;
5)    polskimi i zagranicznymi podmiotami zajmującymi się promocją regionów i subregionów,
6)    innymi podmiotami, a w szczególności - działającymi na rzecz i w interesie sektora turystycznego.
 

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 8

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym może być po zgłoszeniu woli wstąpienia w formie pisemnej miasto Poznań oraz miasta i gminy aglomeracji poznańskiej, powiat, a także osoby fizyczne i prawne mające w zakresie swojego działania zagadnienia turystyki.
3. Członkowie założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia.
4. Szczegółowe zasady przyjmowania osób fizycznych na członków Stowarzyszenia oraz zasady skreślenia z listy członków zwyczajnych określa Rada Stowarzyszenia w drodze uchwały.
5. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
a. wybierać i być wybieranym do władz stowarzyszenia,
b. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
c. brać udział w walnych zebraniach.
6. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, niezależnie od miejsca zamieszkania i osoba prawna, niezależnie od siedziby, która popiera działalność Stowarzyszenia i deklaruje wsparcie finansowe na rzecz Stowarzyszenia (corocznie pisemnie).
7. Przyjmowanie i skreślenie z listy członków wspierających następuje na podstawie uchwały Rady Stowarzyszenia.
8. Członek wspierający ma prawo:
a. brać udział z głosem doradczym, (osoba prawna poprzez upoważnionego przedstawiciela) w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia,
b. zgłaszać wnioski dotyczące działalności stowarzyszenia.
9. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia lub dla rozwoju turystyki. Członkostwo honorowe nadawane jest na wniosek Rady Stowarzyszenia uchwałą walnego Zgromadzenia.

§ 9

Do statutowych obowiązków członków zwyczajnych należy:
a. stosowanie się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b. czynne uczestnictwo w realizowaniu celów statutowych,
c. godne reprezentowanie Stowarzyszenia i dbanie o jego dobre imię,
d. regularne opłacanie składek członkowskich,
e. upowszechnianie problematyki turystycznej.

§ 10

Do statutowych obowiązków członków wspierających należy:
a. aktywne popieranie działalności statutowej Stowarzyszenia,
b. wspieranie finansowe Stowarzyszenia.

§ 11

Do statutowych obowiązków członków honorowych należy aktywne popieranie działalności statutowej Stowarzyszenia.

§ 12

Utrata praw członka Stowarzyszenia następuje w przypadku:
a. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego w formie pisemnej Radzie Stowarzyszenia,
b. wykluczenia ze Stowarzyszenia na mocy uchwały Rady Stowarzyszenia za rażące naruszanie postanowień statutu, regulaminów lub uchwał władz Stowarzyszenia,
c. skreślenia z listy członków Stowarzyszenia: na mocy uchwały Rady Stowarzyszenia za nieopłacenie składek członkowskich przez okres pół roku, mimo pisemnego upomnienia.

 

§ 13

Wykluczonym i skreślonym z listy członków lub nieprzyjętym w poczet członków Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego zebrania w przeciągu 14 dni od otrzymania uchwały Rady Stowarzyszenia.
 

Rozdział 4
Władze stowarzyszenia


§ 14

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie,

b. Rada Stowarzyszenia,
c. Zarząd,
d. Komisja Rewizyjna.


 

2. Walne Zebranie stanowią przedstawiciele skierowani przez zarządy członków zwyczajnych (samorządów i osób prawnych) oraz osoby fizyczne. Każdego członka zwyczajnego reprezentuje 1 przedstawiciel.
3. Zasady uczestnictwa osób fizycznych – członków zwyczajnych w Walnym Zebraniu określa Zarząd w drodze uchwały.
4. Kadencja Rady Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Po upływie kadencji Rada Stowarzyszenia lub Komisja Rewizyjna działają do dnia wyboru nowej Rady Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej.
5. Funkcje przewodniczącego Rady Stowarzyszenia oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej można pełnić tylko przez kolejne dwie kadencje. Czas pełnienia innych funkcji w Stowarzyszeniu nie podlega ograniczeniu.
 

Rozdział 5
Walne Zebranie
 

§ 15

Walne Zebranie, które jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

§ 16

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a. uchwalanie Statutu Stowarzyszenia i jego zmian,
b. wybór i odwoływanie członków Rady Stowarzyszenia , z zastrzeżeniem postanowień § 20a ust. 1Statutu, oraz Komisji Rewizyjnej -,
c. (uchylony)
d. uchwalanie rocznych planów działania Stowarzyszenia i rocznych planów finansowych,
e. rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności Rady Stowarzyszenia, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
f. podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia bądź odmowy absolutorium członkom Rady Stowarzyszenia oraz Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
g. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążeń nieruchomości,
h. upoważnienie Zarządu do zaciągania kredytów i pożyczek,
i. rozpatrywanie odwołań od decyzji Rady Stowarzyszenia odnośnie wykluczenia, skreślenia z listy członków lub nieprzyjęcia w poczet członków,
j. nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
k. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania oraz innych regulaminów Stowarzyszenia,
l. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

 

§ 17

1. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze zwołuje Zarząd raz w roku, z pisemnym powiadomieniem członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze zwoływane jest co dwa lata.

 

§ 18

Walne Zebranie władne jest do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych członków wynosi:
a. w pierwszym terminie co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania,
b. w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, o ile termin ten podany został w zawiadomieniu.

§ 19

1. Uchwały Walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, jeżeli postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
2. Wybór władz stowarzyszenia następuje w głosowaniu tajnym.

 

§ 20

1. Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez Radę Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na wniosek:
a. komisji rewizyjnej,
b. 1/3 liczby członków zwyczajnych.
c. Zarządu

2. Nadzwyczajne walne zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane, a tryb i sposób jego przeprowadzenia jest identyczny jak w przypadku Zwyczajnego Walnego Zebrania.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje się nie później niż w ciągu miesiąca od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku.
 

Rozdział 5a

Rada Stowarzyszenia

§ 20a

1. Rada Stowarzyszenia liczy od 5 do 9 członków, w tym trzech członków stałych, których miejsca przydzielane są przedstawicielom wskazanym przez członków Stowarzyszenia, którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym dzień powołania uregulowali najwyższe składki członkowskie. Miejsce te przyznawane są na podstawie pisemnej informacji Zarządu wskazującej sumę wpłaconych składek przez wszystkich członków Stowarzyszenia za ostatni rok kalendarzowy. W przypadku gdy dwóch lub więcej członków Stowarzyszenia uregulowało składki członkowskie w tej samej wysokości, pierwszeństwo między nimi ma ten, którego łączne wpłaty z tytułu opłaty wpisowej i składek członkowskich od początku członkostwa w Stowarzyszeniu są wyższe.

2. Członkowie Rady wybierają spośród siebie Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady podczas pierwszego posiedzenia Rady.

3. Kadencja wszystkich członków Rady Stowarzyszenia jest wspólna i upływa w tym samym dniu.

4. Do kompetencji Rady Stowarzyszenia należy:

a. wytyczanie i weryfikowanie strategicznych kierunków rozwoju Stowarzyszenia,

b. składanie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdań ze swojej działalności oraz opinii w zakresie:

- głównych kierunków działalności PLOT,

- składu osobowego i charakteru zatrudnienia członków Zarządu,

- zatwierdzenia sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Zarządu,

- zatwierdzenia rocznych planów finansowych i działalności PLOT.

c. zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

d. powoływanie oraz odwoływanie członków zarządu, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z etatowymi członkami Zarządu i określanie im warunków świadczenia pracy, w tym wynagrodzenia oraz zawieranie innych umów z członkami Zarządu,

e. przyjmowanie nowych i skreślanie oraz wykluczanie członków Stowarzyszenia

f. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji krajowych i międzynarodowych,

h. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego PLOT,

i.  ustalanie wysokości składek członkowskiej oraz opłat wpisowych

6. Decyzje Rady Stowarzyszenia są podejmowane w drodze uchwały, zapadającej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady. W wypadku, gdy w głosowaniu nad podjęciem uchwały ilość głosów za jak i przeciw jest równa, decydujące znaczenie ma głos Przewodniczącego Rady.

7. Członkowie Rady Stowarzyszenia mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

8. Członkowie Rady Stowarzyszenia mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Stowarzyszenia, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Stowarzyszenia. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia.

9. Szczegółowy zakres, zasady i tryb postępowania Rady Stowarzyszenia określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

10. Rada Stowarzyszenia może dokooptować do swojego składu nowych członków na miejsce członków, których mandat wygasł z powodów innych niż upływ kadencji w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru. W razie wygaśnięcia mandatu stałego członka Rady Stowarzyszenia w jego miejsce wstępuje inny przedstawiciel tego samego członka Stowarzyszenia.

Rozdział 6
Zarząd Stowarzyszenia
§ 21

Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, reprezentuje Stowarzyszenie, kieruje działalnością Stowarzyszenia i odpowiada za swą pracę przed Radą Stowarzyszenia oraz Walnym Zebraniem.

 

§ 22

1. Zarząd liczy od 1 do 3 osób wybieranych przez Radę Stowarzyszenia.

2. Członkami Zarządu mogą być również osoby niebędące członkami Stowarzyszenia lub przedstawicielami członków Stowarzyszenia.

3. W wypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy, składa się on z Prezesa i Wiceprezesa lub Prezesa i dwóch Wiceprezesów Zarządu.

4. Powołania członków Zarządu na stanowiska Prezesa i Wiceprezesa dokonuje Rada Stowarzyszenia.

5. Jeśli członek Zarządu ma być pracownikiem etatowym, do jego zatrudnienia i określenia warunków świadczenia pracy, w tym wynagrodzenia, upoważniona jest Rada Stowarzyszenia.

6. Szczegółowy zakres, zasady i tryb postępowania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Radę Stowarzyszenia.

7. Do kompetencji Zarządu należy:

a. reprezentowanie interesów Stowarzyszenia na zewnątrz,

b. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia
c. współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami politycznymi i społecznymi oraz innymi instytucjami w sprawach dotyczących działalności statutowej,
d. składanie sprawozdań z działalności Zarządu przed Radą Stowarzyszenia i Walnym Zebraniem,

przygotowywanie projektów rocznych planów działalności i finansowych Stowarzyszenia,

e. opracowanie budżetu i sporządzanie bilansu.
f. zwoływanie Walnych Zebrań oraz przygotowywanie wniosków na Walne Zebrania
g. realizowanie uchwał i wniosków Rady Stowarzyszenia oraz Walnych Zebrań,
h. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zebrania i Rady Stowarzyszenia.,
i. organizowanie szkoleń i kursów,
j wnioskowanie o nadanie odznak i przyznanie nagród,
k. zatrudnianie i zwalnianie pracowników stowarzyszenia, wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy,

l. zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i innymi organizacjami

ł. prowadzenie działalności gospodarczej.

8. Kadencja członka zarządu trwa trzy lata. Członków zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka zarządu powołanego przed upływem danej kadencji zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków zarządu.

 

§ 23

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Przy Zarządzie dwuosobowym do powzięcia uchwał konieczna jest obecność obu członków Zarządu. W przypadku Zarządu trzyosobowego do powzięcia uchwał konieczna jest obecność co najmniej dwóch członków Zarządu. W wypadku, gdy w głosowaniu nad podjęciem uchwały Zarządu liczba głosów za jak i przeciw jest równa, decydujące znaczenie ma głos Prezesa Zarządu.

 

§ 24

(uchylony)

 

§ 25

(uchylony)

 

Rozdział 7
Komisja Rewizyjna


§ 26

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym z przewodniczącego i sekretarza.
2. Liczbę członków Komisji rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie.
3. Postanowienia § 20a, ust. 10 w kooptacji stosuje się odpowiednio.

 

§ 27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. badanie i analizowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, a przede wszystkim jego gospodarki finansowej pod względem legalności, celowości i prawidłowości wydatków oraz płacenia składek,
b. wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz określanie sposobów i terminów usuwania nieprawidłowości,
c. składnie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności,
d. wnioskowanie o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Radzie i Zarządowi.

 

§ 28

Szczegółowy zakres, zasady i tryb postępowania komisji rewizyjnej określa regulamin komisji uchwalony przez walne zebranie.
 

Rozdział 8
Majątek Stowarzyszenia
§ 29


1. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i inne prawa majątkowe oraz środki pieniężne.
2. Źródłami powstawania majątku są:
a. składki członkowskie i opłaty wpisowe,
b. dochody z majątku,
c. darowizny, spadki, zapisy i dotacje,
d. dochody z ofiarności publicznej.
e. dochody z działalności gospodarczej
3. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia przechowywane są wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na konto.
4. Składki członkowskie powinny być wpłacane w dwóch równych ratach, nie później niż w ostatni dzień I i III kwartału.
5. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składkę członkowską i opłatę wpisową w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków.
6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Działalność ta obejmuje:
Wydawanie książek 58.11.Z PKD
Pozostała działalność wydawnicza  58.19.Z     PKD
Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych   59.13.Z PKD
Działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z PKD
Działalność portali internetowych 63.12.Z PKD
Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z PKD
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 72.20.Z
Działalność agencji reklamowych 73.11.Z PKD
Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe  w radio i telewizji 73.12.A PKD
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 73.12.B     PKD
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 73.12.C PKD
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 73.12.D PKD
Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z PKD
Działalność fotograficzna 74.20.Z PKD
Działalność agentów turystycznych 79.11.A    PKD
Działalność pośredników turystycznych 79.11.B PKD   
Działalność organizatorów turystyki 79.12.Z    PKD
Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych 79.90.A PKD
Działalność w zakresie informacji turystycznej 79.90.B PKD
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z PKD
Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z PKD
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z PKD
Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców 94.11.Z PKD
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 94.99.Z PKD

 

§ 30

1. Gospodarka Stowarzyszenia prowadzona jest w oparciu o roczny plan finansowy uchwalony zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Walne Zebranie.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.


§ 31

1. Prezes Zarządu samodzielnie reprezentuje Stowarzyszenie, zawiera umowy, udziela pełnomocnictw, składa oświadczenia woli we wszystkich sprawach majątkowych i niemajątkowych i zaciąga zobowiązania majątkowe. W przypadku Zarządu wieloosobowego wymagane jest w tej mierze współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa.

 

2. Zarząd może ustanowić pełnomocników dla spraw szczególnych, którzy będą działać w granicach umocowania.

 

3. Nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w tych prawach wymaga uzyskania zgody Walnego Zebrania

 

4. Nabywanie, zbywanie i obciążanie pozostałego majątku dokonuje Zarząd samodzielnie.

 

5. Zaciąganie zobowiązań przez Zarząd powyżej kwoty określonej uchwałą Rady Stowarzyszenia wymaga każdorazowo zgody Rady Stowarzyszenia.

 

 

Rozdział 9
Głosowania, zwoływania posiedzeń organów kolegialnych Stowarzyszenia


§ 32

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej:
1. uchwały organów Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/2 członków organu; głos wstrzymujący nie liczy się do ustalenia wyniku głosowania; w razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego organu;
2. głosowanie tajne zarządza się, jeżeli tak postanowione zostanie zwykłą większością głosów osób uprawnionych;
3. członkowie organów stowarzyszenia powiadamiani są o terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia w sposób zwyczajowo przyjęty w stowarzyszeniu, nie później niż na 3 dni przed zamierzonym posiedzeniem;
4. obrady organów Stowarzyszenia są protokołowane, do protokołu załącza się teksty podjętych uchwał.
 

Rozdział 10

 

§ 33

(uchylony)
 

Rozdział 11

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 34

Zmiany statutu wymagają uchwały walnego zebrania podjętej większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 35

Rozwiązanie się Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością ¾ głosów przy obecności połowy uprawnionych do głosowania członków.

 

§ 36

1. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie wybiera Komisję Likwidacyjną.
2. Uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel, na który zostaje przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

Poznań w Bocuse d'Or 2020

Facebook