Polityka RODO

Przesyłając wiadomość przekazujecie Państwo dane osobowe. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna z siedzibą w Poznaniu, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, KRS 0000165637, kontakt email: biuro@plot.poznan.pl Dane przetwarzane są w celu nawiązania współpracy oraz realizacji działań informacyjnych dotyczących realizowanych usług (art.6ust.1lit.b)RODO) lub gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub podmiotu trzeciego, tj. ochrony interesów gospodarczych, faktycznych i prawnych lub dochodzenia i obrony przed roszczeniami (art.6ust.1lit.f)RODO). W pozostałych przypadkach dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art.6ust.1lit.a)RODO). Dane będą przetwarzane przez 3 lata od końca roku, w którym nastąpił ostatni kontakt; w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu. Jeżeli dane osobowe są niezbędne do prowadzenia postępowania przewidzianego przepisami prawa, termin przechowywania danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody - okres przetwarzania trwa do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich brak może uniemożliwić realizację celu, w jakim zostały przekazane. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, skargi do organu nadzorczego i do cofnięcia zgody – nie wpływa to na przetwarzanie do tego momentu. Państwa dane mogą być przekazane dostawcom usług hostingowych i informatycznych, nie będą udostępniane do państw spoza EOG ani organizacjom międzynarodowym. Jeżeli nawiążemy współpracę, dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy oraz dla celów rozliczeń – szczegółowe informacje przekażemy przy zawarciu umowy.