A+ A-

Statut PLOT

Tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia
Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna
uchwalony w dniu 16.09.2022 r.

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
 

§ 1

Stowarzyszenie jest lokalną organizacją turystyczną i działa pod nazwą" Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna" zwaną dalej Stowarzyszeniem.

 

§ 2

 1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą jest miasto Poznań. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju.
 2. W celu realizacji swoich zadań statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 3. Nazwa i symbole Stowarzyszenia korzystają z ochrony prawnej.

 

§ 3

 1. Stowarzyszenie jako stowarzyszenie zarejestrowane posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20, poz. 104 z późn. zm.), ustawą z dnia 25 czerwca 1999 roku o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. nr 62 poz. 689 z późn. zm.) oraz niniejszym statutem.

 

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takich samych lub podobnych celach statutowych.

 

§ 5

Stowarzyszenie może używać pieczęci i posiadać odznakę organizacyjną według wzoru ustanowionego przez Walne Zebranie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział 2
Cele i sposoby działania


§ 6

Celem działania Stowarzyszenia jest:

1) wspieranie rozwoju rynku turystycznego w Poznaniu i aglomeracji poznańskiej;

2) promocja Poznania i innych miast i gmin aglomeracji jako miejsc atrakcyjnych turystycznie;

3) integracja gmin, powiatów i podmiotów gospodarczych działających na terenie aglomeracji poznańskiej w zakresie turystyki;

4) promocja atrakcji, obiektów i produktów turystycznych zlokalizowanych na terenie działania Stowarzyszenia;

5) inicjowanie tworzenia i rozwoju markowych produktów turystycznych;

6) wspieranie i rozwój działalności informacji turystycznej o Poznaniu i aglomeracji poznańskiej;

7) inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej;

8) koordynowanie działań w zakresie planowania i realizacji imprez turystycznych;

9) doskonalenie kadr, prowadzenie badań marketingowych w zakresie turystyki oraz ich analiza.

10) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy aglomeracji poznańskiej;

11) wspieranie rozwoju rynku spotkań, konferencji i kongresów o charakterze gospodarczym i okołogospodarczym w kluczowych dziedzinach dla Miasta Poznania i jego obszaru metropolitarnego poprzez działalność Biura Konferencji i Kongresów (Poznań Convention Bureau).

 

§ 7

 1. Cele statutowe Stowarzyszenie realizuje poprzez działalność marketingową i gospodarczą na rzecz aglomeracji poznańskiej, dla promocji której zostało powołane, a w szczególności poprzez:

1) organizację lub udział w targach, imprezach promocyjnych, „study-tours” dla dziennikarzy i „touroperatorów”, spotkania oraz szkolenia specjalistyczne krajowe i zagraniczne;

2) udział w opracowywaniu planów rozwoju turystyki i modernizacji infrastruktury turystycznej;

3) udział w realizacji inwestycji infrastrukturalnych;

4) zawieranie porozumień dotyczących współpracy przy realizacji celów statutowych;

5) wydawanie katalogów, informatorów i innych publikacji poligraficznych oraz przygotowywanie prezentacji multimedialnych, filmów i portali internetowych informacyjno-promocyjnych;

6) tworzenie i aktualizacja banku danych o powiatach, gminach i podmiotach gospodarczych, produktach i obiektach turystycznych;

7) badania i analizy marketingowe dla potrzeb gospodarki turystycznej;

8) organizowanie szkoleń osób zatrudnionych w turystyce i dążenie do podnoszenia poziomu obsługi turystów;

9) działalność na rzecz integracji środowiska związanego z turystyką;

10) opracowywanie reklam promujących aglomerację poznańską i zlecanie ich publikacji;

11) prowadzenie informacji turystycznej;

12) wykonywanie innych zadań powierzonych przez organy i jednostki, o których mowa w ust. 2., na zasadach określonych w umowach i porozumieniach zawieranych pomiędzy tymi organami i jednostkami a Stowarzyszeniem;

13) wspomaganie organizacyjno-rzeczowe spotkań, konferencji i kongresów o charakterze gospodarczym i około-gospodarczym w kluczowych dziedzinach dla Miasta Poznania i jego obszaru metropolitarnego poprzez działalność Biura Konferencji i Kongresów (Poznań Convention Bureau).

 1. Stowarzyszenie, wykonując swoje zadania, współpracuje w szczególności z:

1) jednostkami samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, będącymi członkami Stowarzyszenia i z innymi nie członkami, na podstawie odrębnych porozumień;

2) organami administracji rządowej;

3) przedsiębiorcami z branży turystycznej oraz organizacjami ich zrzeszającymi, w tym samorządu gospodarczego i zawodowego, oraz stowarzyszeniami działającymi w tym sektorze;

4) Polską Organizacja Turystyczną i innymi regionalnymi oraz lokalnymi organizacjami turystycznymi;

5) polskimi i zagranicznymi podmiotami zajmującymi się promocją regionów i subregionów;

6) innymi podmiotami, a w szczególności - działającymi na rzecz i w interesie sektora turystycznego.

 

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 8

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a. zwyczajnych,

b. wspierających,

c. honorowych.

 1. Członkiem zwyczajnym może być, po zgłoszeniu woli wstąpienia w formie pisemnej miasto Poznań oraz miasta i gminy aglomeracji poznańskiej, powiaty, a także osoby fizyczne i prawne mające w zakresie swojego działania zagadnienia turystyki.
 2. Członkowie założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia.
 3. Szczegółowe zasady przyjmowania osób fizycznych na członków Stowarzyszenia oraz zasady skreślenia z listy członków zwyczajnych określa Zarząd w drodze uchwały.
 4. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

a. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

b. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,

c. brać udział w walnych zebraniach.

 1. Członkami wspierającymi mogą być:

a. osoby fizyczne niezależnie od miejsca zamieszkania;

b. osoby prawne, niezależnie od siedziby, które popierają działalność Stowarzyszenia i corocznie deklarują, w formie pisemnej, uiszczanie składki na rzecz Stowarzyszenia.

 1. Przyjmowanie i skreślenie z listy członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu.
 2. Członek wspierający ma prawo:

a. brać udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia,

b. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia lub dla rozwoju turystyki. Członkostwo honorowe nadawane jest na wniosek Rady Stowarzyszenia uchwałą Walnego Zebrania.

 

§ 9

Do statutowych obowiązków członków zwyczajnych należy:

a. stosowanie się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

b. czynne uczestnictwo w realizowaniu celów statutowych;

c. godne reprezentowanie Stowarzyszenia i dbanie o jego dobre imię;

d. regularne opłacanie składek członkowskich;

e. upowszechnianie problematyki turystycznej;

f. upowszechnianie wiedzy na temat turystycznej oferty aglomeracji poznańskiej.

 

§ 10

Do statutowych obowiązków członków wspierających należy:

a. aktywne popieranie działalności statutowej Stowarzyszenia;

b. wspieranie finansowe Stowarzyszenia poprze uiszczenie składki;

c. upowszechnianie wiedzy na temat turystycznej oferty aglomeracji poznańskiej.

 

§ 11

Do statutowych obowiązków członków honorowych należy aktywne popieranie działalności statutowej Stowarzyszenia.

 

§ 12

 1. Utrata praw członka Stowarzyszenia następuje w przypadku:

a. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego Zarządowi w formie pisemnej;

b. wykluczenia ze Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu za rażące naruszanie postanowień statutu, regulaminów lub uchwał władz Stowarzyszenia;

c. skreślenia z listy członków Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu w przypadku zaległości z zapłatą składek członkowskich za co najmniej 6 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia.

 1. W przypadku członków wspierających utrata praw członka dodatkowo następuje automatycznie, w przypadku niezłożenia przez członka wspierającego deklaracji o wsparciu finansowym Stowarzyszenia, o którym mowa w § 8 ust. 6 pkt. b Statutu.

 

§ 13

Wykluczonym i skreślonym z listy członków lub nieprzyjętym w poczet członków Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania w przeciągu 14 dni od otrzymania uchwały Zarządu.

 

Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia


§ 14

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zebranie,

b. Rada Stowarzyszenia,

c. Zarząd,

d. Komisja Rewizyjna.

 1. Kadencja Rady Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata, a wybór ich członków odbywa się w głosowaniu tajnym. Po upływie kadencji Rada Stowarzyszenia lub Komisja Rewizyjna działają do dnia wyboru nowej Rady Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej.
 2. Funkcje przewodniczącego Rady Stowarzyszenia oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej można pełnić tylko przez dwie kadencje. Czas pełnienia innych funkcji w Stowarzyszeniu nie podlega ograniczeniu.

 

Rozdział 5
Walne Zebranie
 

§ 15

 1. Walne Zebranie, które jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.
 3. W Walnym Zebraniu, z głosem doradczym, mają prawo uczestniczyć członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz inne zaproszone osoby. Członkowie wspierający i członkowie honorowi nie wliczają się do kworum.
 4. Głosowanie poza posiedzeniami Walnego Zebrania może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
 5. Walne Zebrania mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w sposób wskazany w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.
 6. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na Walnym Zebraniu odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:

1) transmisji obrad Walnego Zebrania w czasie rzeczywistym;

2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnik Walnego Zebrania może wypowiadać się w toku obrad;

3) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zebrania.

 

§ 16

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a. uchwalanie Statutu Stowarzyszenia i jego zmian;

b. wybór i odwoływanie, z zastrzeżeniem postanowień § 21 ust. 1 Statutu, członków Rady Stowarzyszenia;

c. wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej;

d. uchwalanie rocznych planów działania Stowarzyszenia i rocznych planów finansowych;

e. rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności Rady Stowarzyszenia, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;

f. podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia bądź odmowy absolutorium członkom Rady Stowarzyszenia oraz Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;

g. upoważnienie Zarządu do zaciągania kredytów i pożyczek;

h. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu odnośnie wykluczenia, skreślenia z listy członków lub nieprzyjęcia w poczet członków;

i. nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia;

j. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania oraz innych regulaminów Stowarzyszenia;

k. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;

l. wyrażenie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w tych prawach.

 1. Jeżeli ustawa bądź statut nie przyznaje Walnemu Zebraniu określonych kompetencji, domniemuje się, że kompetencje te przysługują Zarządowi Stowarzyszenia.

 

§ 17

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku, zawiadamiając pisemnie członków Stowarzyszenia, na co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze zwoływane jest co trzy lata.
 3. Jeżeli członkowie Stowarzyszenia wyrażą na to zgodę, co najmniej w formie dokumentowej, zawiadomienia o których mowa w ust. 1 powyżej, mogą zostać doręczone za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez członka.
 4. W sytuacji, gdy Zarząd jest nieobsadzony, Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Komisja Rewizyjna.

 

§ 18

Walne Zebranie władne jest do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia wynosi:

1) w pierwszym terminie co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania;

2) w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, o ile termin ten podany został w zawiadomieniu.

 

§ 19

 1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, jeżeli postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
 2. Wybór władz Stowarzyszenia następuje w głosowaniu tajnym.

 

§ 20

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

a. z własnej inicjatywy,

b. na pisemny wniosek innych organów Stowarzyszenia,

c. na pisemny wniosek 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 1. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt b. i c. powyżej, powinien zawierać proponowany przedmiot obrad.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje się nie później niż w ciągu miesiąca od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku.
 3. Zarząd zawiadamia pisemnie członków Stowarzyszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, na co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 4. Jeżeli członkowie Stowarzyszenia wyrażą na to zgodę, co najmniej w formie dokumentowej, zawiadomienia o których mowa w ust. 4 powyżej, mogą zostać doręczone za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez członka.
 5. W sytuacji, gdy Zarząd jest nieobsadzony, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Komisja Rewizyjna.


 

Rozdział 6

Rada Stowarzyszenia

 

§ 21

 1. Rada Stowarzyszenia liczy od 5 do 9 członków, w tym trzech członków stałych, których miejsca przydzielane są przedstawicielom wskazanym przez członków Stowarzyszenia, którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym dzień powołania uregulowali najwyższe składki członkowskie. Miejsce te przyznawane są na podstawie pisemnej informacji Zarządu wskazującej sumę wpłaconych składek przez wszystkich członków Stowarzyszenia za ostatni rok kalendarzowy. W przypadku gdy dwóch lub więcej członków Stowarzyszenia uregulowało składki członkowskie w tej samej wysokości, pierwszeństwo między nimi ma ten, którego łączne wpłaty z tytułu opłaty wpisowej i składek członkowskich od początku członkostwa w Stowarzyszeniu są wyższe.
 2. Członkowie Rady wybierają spośród siebie Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady podczas pierwszego posiedzenia Rady.
 3. Kadencja wszystkich członków Rady Stowarzyszenia jest wspólna i upływa w tym samym dniu.
 4. Do kompetencji Rady Stowarzyszenia należy:

a. wytyczanie i weryfikowanie strategicznych kierunków rozwoju Stowarzyszenia,

b. składanie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdań ze swojej działalności oraz opinii w zakresie:

 • głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
 • składu osobowego i charakteru zatrudnienia członków Zarządu,
 • zatwierdzenia sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Zarządu,
 • zatwierdzenia rocznych planów finansowych i działalności Stowarzyszenia.

c. powoływanie oraz odwoływanie członków Zarządu, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z etatowymi członkami Zarządu i określanie im warunków świadczenia pracy, w tym wynagrodzenia oraz zawieranie innych umów z członkami Zarządu,

d. ustalanie wysokości składek członkowskiej oraz opłat wpisowych.

 1. Decyzje Rady Stowarzyszenia są podejmowane w drodze uchwały, zapadającej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady. W wypadku, gdy w głosowaniu nad podjęciem uchwały ilość głosów za jak i przeciw jest równa, decydujące znaczenie ma głos Przewodniczącego Rady.
 2. Członkowie Rady Stowarzyszenia mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członkowie Rady Stowarzyszenia mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Stowarzyszenia, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Stowarzyszenia. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia.
 4. Szczegółowy zakres, zasady i tryb postępowania Rady Stowarzyszenia określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 5. Rada Stowarzyszenia może dokooptować do swojego składu nowych członków na miejsce członków, których mandat wygasł z powodów innych niż upływ kadencji w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru. W razie wygaśnięcia mandatu stałego członka Rady Stowarzyszenia w jego miejsce wstępuje inny przedstawiciel tego samego członka Stowarzyszenia.
 6. Głosowanie poza posiedzeniami Rady Stowarzyszenia może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
 7. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia może odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w sposób wskazany w zawiadomieniu o tym posiedzeniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.
 8. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach władzy stowarzyszenia odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:

1) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;

2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad;

3) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.

 

Rozdział 7
Zarząd Stowarzyszenia


§ 22

Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, reprezentuje Stowarzyszenie, kieruje działalnością Stowarzyszenia i odpowiada za swą pracę przed Radą Stowarzyszenia oraz Walnym Zebraniem.

 

§ 23

 1. Zarząd liczy od 1 do 3 osób wybieranych przez Radę Stowarzyszenia.
 2. Członkami Zarządu mogą być zarówno osoby niebędące członkami Stowarzyszenia jak i przedstawiciele członków Stowarzyszenia.
 3. W wypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy, składa się on z Prezesa i Wiceprezesa lub Prezesa i dwóch Wiceprezesów Zarządu.
 4. Powołania członków Zarządu na stanowiska Prezesa i Wiceprezesa dokonuje Rada Stowarzyszenia.
 5. Jeśli członek Zarządu ma być pracownikiem etatowym, do jego zatrudnienia i określenia warunków świadczenia pracy, w tym wynagrodzenia, upoważniona jest Rada Stowarzyszenia.
 6. Szczegółowy zakres, zasady i tryb postępowania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Radę Stowarzyszenia.
 7. Kadencja członka Zarządu trwa trzy lata. Członków zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
 8. Mandat członków Zarządu trwa nadal, pomimo upływu kadencji, do dnia odbycia najbliższego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 9. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
 10. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy, których przepisy prawa bądź statut nie zastrzegły do wyłącznej kompetencji pozostałych organów Stowarzyszenia, w szczególności:

a. reprezentowanie interesów Stowarzyszenia na zewnątrz;

b. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;

c. współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami politycznymi i społecznymi oraz innymi instytucjami w sprawach dotyczących działalności statutowej;

d. składanie sprawozdań z działalności Zarządu przed Radą Stowarzyszenia i Walnym Zebraniem;

e. przygotowywanie projektów rocznych planów działalności i finansowych Stowarzyszenia;

f. opracowanie budżetu i sporządzanie bilansu;

g. zwoływanie Walnych Zebrań oraz przygotowywanie wniosków na Walne Zebrania;

h. realizowanie uchwał i wniosków Rady Stowarzyszenia oraz Walnych Zebrań;

i. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zebrania i Rady Stowarzyszenia;

j. organizowanie szkoleń i kursów;

k. wnioskowanie o nadanie odznak i przyznanie nagród;

l. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia, wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy;

m. zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i innymi organizacjami;

n. prowadzenie działalności gospodarczej.

 

§ 24

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Przy Zarządzie dwuosobowym do powzięcia uchwał konieczna jest obecność obu członków Zarządu. W przypadku Zarządu trzyosobowego do powzięcia uchwał konieczna jest obecność co najmniej dwóch członków Zarządu. W wypadku, gdy w głosowaniu nad podjęciem uchwały Zarządu liczba głosów za jak i przeciw jest równa, decydujące znaczenie ma głos Prezesa Zarządu.

 

Rozdział 8
Komisja Rewizyjna


§ 25

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób.
 2. Na czele Komisji Rewizyjnej stoi Przewodniczący.
 3. Liczbę członków Komisji rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie.
 4. Postanowienia § 21, ust. 9 o kooptacji stosuje się odpowiednio.

 

§ 26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) badanie i analizowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, a przede wszystkim jego gospodarki finansowej pod względem legalności, celowości i prawidłowości wydatków oraz płacenia składek,

2) wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz określanie sposobów i terminów usuwania nieprawidłowości,

3) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia,

4) składnie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności,

5) wnioskowanie o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Radzie i Zarządowi,

6) zwoływanie Zwyczajnego oraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w sytuacji, gdy Zarząd nie jest obsadzony.

 

§ 27

Szczegółowy zakres, zasady i tryb postępowania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji uchwalony przez Walne Zebranie.

 

Rozdział 9
Majątek Stowarzyszenia

 

§ 28

 1. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i inne prawa majątkowe oraz środki pieniężne.
 2. Źródłami powstawania majątku są:

a. składki członkowskie i opłaty wpisowe;

b. dochody z majątku;

c. darowizny, spadki, zapisy i dotacje;

d. dochody z ofiarności publicznej;

e. dochody z działalności gospodarczej.

 1. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia przechowywane są wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na konto.
 2. Składki członkowskie powinny być wpłacane najpóźniej do dnia 31 marca każdego roku.
 3. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składkę członkowską i opłatę wpisową w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków.
 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Działalność ta obejmuje:

1) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z)

2) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.7);

3) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z)

4) Wydawanie książek (58.11.Z)

5) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)

6) Pozostała działalność wydawnicza  (58.19.Z)

7) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.13.Z)

8) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)

9) Działalność portali internetowych (63.12.Z

10) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)

11) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z)

12) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z)

13) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe  w radio i telewizji (73.12.A)

14) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B)

15) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C)

16) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D)

17) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z)

18) Działalność fotograficzna (74.20.Z)

19) Działalność agentów turystycznych (79.11.A)

20) Działalność pośredników turystycznych (79.11.B)

21) Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z)

22) Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (79.90.A)

23) Działalność w zakresie informacji turystycznej (79.90.B)

24) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)

25) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z)

26) Pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z)

27) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z)

28) Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (94.11.Z)

29) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z).

 

§ 29

 1. Gospodarka Stowarzyszenia prowadzona jest w oparciu o roczny plan finansowy uchwalony zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Walne Zebranie.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.


§ 30

 1. Prezes Zarządu samodzielnie reprezentuje Stowarzyszenie, zawiera umowy, udziela pełnomocnictw, składa oświadczenia woli we wszystkich sprawach majątkowych i niemajątkowych i zaciąga zobowiązania majątkowe. W przypadku Zarządu wieloosobowego wymagane jest w tej mierze współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa.
 2. Zarząd może ustanowić pełnomocników dla spraw szczególnych, którzy będą działać w granicach umocowania.
 3. Nabywanie, zbywanie i obciążanie pozostałego majątku dokonuje Zarząd samodzielnie.
 4. Zaciąganie zobowiązań przez Zarząd powyżej kwoty określonej uchwałą Rady Stowarzyszenia wymaga każdorazowo zgody Rady Stowarzyszenia.

 
 

Rozdział 10

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 31

Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 32

Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością ¾ głosów przy obecności połowy uprawnionych do głosowania członków.

 

§ 33

 1. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie wybiera Komisję Likwidacyjną.
 2. Uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel, na który zostaje przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

 

Poznań w Bocuse d'Or 2020

Facebook